next up previous contents
Next: Programación funcional Up: Secuencias Previous: Funciones   Contents

Operadores

+ Concatenación.
* Multiplicación.
'aaa' 'bbb' Concatenación implícita.
> < == Comparaciones - lexicográficamente.
e[not] in s Membresíappaez 2002-11-17